หลักสูตรเสริมสรรถนะผู้บริหารระดับสูง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

หลักสูตรเสริมสรรถนะผู้บริหารระดับสูง

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

     รัฐบาลประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดล Thailand ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มความหลากหลายทางความคิด โดยอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Trap)” ซึ่งทิศทางการพัฒนาดังกล่าวจะนำไปสู่การเป็นประเทศที่มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ทั้งนี้  ต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”

     กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ สนองต่อเจตนารมณ์แห่งนโยบายของรัฐบาล จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของกรมให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ และทักษะความชำนาญ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสถาบันการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม และประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ประจำปี ๒๕๕๙