หลักสูตร SME – D ScaleUp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

หลักสูตร SME – D ScaleUp

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

     หลักสูตร SME – D ScaleUp เป็นหลักสูตรการสร้างและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ ตั้งแเต่การสร้างแนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ผู้บริโภคมีความต้องการใช้ หรือ การเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมที่มีอยู่ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุค 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือ StartUp สามารถต่อยอดแนวความคิดสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกสู่ตลาดได้จริง โดยผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเอื้อโอกาสการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนของผู้ประกอบการ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน