โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST Innovation Award 2017

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST Innovation Award 2017

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด การทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การตลาดปัจจุบัน แผนธุรกิจ ที่จะบ่มเพาะผู้ประกอบการให้พร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมและผลักดันการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่าย