ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

หลักสูตร

ผลงานที่ผ่านมาของ ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

หลักสูตรเสริมสรรถนะผู้บริหารระดับสูง ​

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

หลักสูตร Entrepreneurial Mindset​

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

หลักสูตร SME – D ScaleUp​

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจสาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจสาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจสาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการวิจัย/การศึกษา

ผลงานที่ผ่านมาของ ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

โครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแสดงผลปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต)บนเครือข่าย 3G ​

สำนักงาน กสทช.

โครงการ Creating an Entrepreneurial Mindset and Business Ideas

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ ประจำปี 2559​

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ We Share ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของ ทสภ. ประจำปี 2558​

ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาแนวทางด้านการตลาด เพื่อถอดบทเรียนและเทคนิคการเขียนเพื่อถอดบทเรียน​

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)​

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทพ.​

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี​

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST Innovation Award 2017 ​

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)​

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โครงการศึกษาและวิเคราะห์การวัดคุณภาพการให้บริการในระดับผู้ใช้งาน (Quality of Experience : QoE)ของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และ 4G

สำนักงาน กสทช.

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขัน ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society)

สำนักงาน กสทช.

โครงการการศึกษาวิจัยทิศทางและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี Over The Top (OTT) ที่มีผลกระทบต่อความกว้างของแถบคลื่นความถี่ (Bandwidth) ของกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย

สำนักงาน กสทช.

โครงการศึกษากระบวนการบริหารจัดการตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบูรณาการ

สำนักงาน กสทช.

ผลงานวิทยากร

ผลงานที่ผ่านมาของ ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

Photo Gallery

ผลงานที่ผ่านมาของ ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ